FÖRKORTNING

15:58 Unknown 0 Comments

flag, sweden, swedish iconSVENSKA
ALLMÄNNA FÖRKORTNINGAR
Här nedan finns det en lista på allmänna förkortningar.  Se nedan!
Om ni vill söka en förkortning trycker ni på CTRL+F, så kan du söka på förkortningen.


FörkortningKlartext
a.a.ad acta, till handlingarna
a.a.anfört arbete (i fotnoter)
A.D.latin Anno Domini, "I Herrens år" = e.Kr.
ADVAlvedon, dricka och vila
agr.agronomie
a.k.a.engelska: also known as. Se sv. ä.k.s.
alt.alternativt
ang.angående
anm.anmärkning
art.artikeln
ASAPengelska: as soon as possible
att.attention (i adresser före namnet på avsedd mottagare inom en organisation)
avd.avdelning, i gammalstavning afd.
avl.avlidne, i gammalstavning afl.
BBbarnbördshus; barnbördsklinik,
B.B.bäste bror
B:co, B:koBanko
betr.beträffande
bgbankgiro
bhbysthållare
bif.bifogas
bilautomobil
bil.bilaga
bl.a.bland annat eller bland andra
b.v.s.a., BVSAbilligare vid snabb affär
ca, c:acirka
cdcompact disc
cdchange directory
civ.ek.civilekonom
civ.ing.civilingenjör
co.kompani
d.den (före datum)
d.död
dir.direktör
div.diverse
d.m.denna månad
dnrdiarienummer
do, d:odito
doc.docent
d:r, drdoktor
d:s, dsdennes = denna månad
d.s.o.datum som ovan
d.v.då varande, även dåv.
d.v.s., dvs.det vill säga. Ny standard är dvs. men båda versionerna förekommer.
d.y.den yngre
dåv.dåvarande
d.ä.den äldre (i äldre texter även "det är"=det vill säga)
e.a.g.en annan gång
e.d.eller dylikt
eftr.efterträdare
eg.egentligen
ekon.ekonomi
e.Kr.efter Kristus
el.eller
el. dyl., e.d.eller dylikt
em., e.m.eftermiddag
enl.enligt
e.o.extra ordinarie
ESOenligt senare (särskild) order
etc.etcetera
e.u.enligt uppdrag
ev.eventuell(t)
ex.exempel; exemplar
exkl.exklusive
f.förre; och följande (sida); född
farm.farmaci
f.d.före detta
ff.och följande (sidor)
ffgför första gången
fig.figur
fil.filosofie
f.Kr.före Kristus
fm., f.m.förmiddag
f.n.för närvarande
forts.fortsättning (följer); e.a.g. = en annan gång
fr.från; fröken; fru
fr.a.framför allt
frkfröken
fr.o.m.från och med
f.v.b.för vidare befordran
f.v.t.före vår tideräkning = f.Kr.
f.ö.för övrigt
följ.följande
föreg.föregående
förf.författare
ggrgånger
gmgenom
gr.grader
g.s.gamla stilen, datum enligt julianska kalendern
H.H.K.K.H.H.Deras Kungliga Högheter
H.K.H.Hans/Hennes Kungliga Höghet
H.M.Hans/Hennes Majestät
hrherr; hrr = herrar
i.a.f.i alla fall
Ibid., ib.latin Ibidem, "på samma ställe" (i fotnoter)
IKTinformations- och kommunikationsteknik, ibland även ITK - informationsteknik och kommunikation
ill.illustration, illustrerad
inkl.inklusive
iofsi och för sig
i.o.m., iomi och med
irinfraröd
ISBNinternationellt standardboknummer
isfi så fall
i shti synnerhet
i st.f., istfi stället för
IVAintensivvårdsavdelning,
jfrjämför
jrjunior
jur.juris
K.Kunglig
k:akyrka
kand.kandidat
kap.kapitel
KBMKrisberedskapsmyndigheten
kl.klockan; klass
kr, krkronor
KFMKronofogdemyndigheten
krmkryddmått
lliter
lb.libra, viktenheten pund (lispund, skålpund), även tecknet ℔
lol"Skratt" (Engelska: Laughing Out Loud)
leg.legitimerad
lic.licentiat
lisp.lispund, äldre svensk viktenhet
m.med
m.a.a.med anledning av
mag.magisterexamen
Maj:tMajestät
m.a.o.
  • med andra ord
  • med akademiska ordnar, som tillägg till klädkoden högtidsdräkt
m.a.p.med avseende på
max.maximum
mcmotorcykel
med.medicine
m.fl.med flera
m.h.a.med hjälp av
m.h.t.med hänsyn till
milj.miljon(er)
min
  • minut
  • minimum
mdkrmiljarder kronor
Mkrmiljoner kronor
m.m.med mera,
m.m.d.med mera dylikt
mom.moment
mskmatsked
mtpmed tanke på
m.v.h.med vänlig hälsning
mån.månad
möjl.möjligen
m.ö.h.meter över havet
n.b.nedre botten; nota bene (latin: notera)
N:oNumero = nr
nrnummer
N:sNumeris, plural av Numero = nr
näml.nämligen
nästk.nästkommande
o.och
obs., obs!observera
o.d.och dylikt
odont.odontologie
o.dyl.och dylikt
o.k.s.också känd som
omkr.omkring
omminom matematik: om och endast om; ekvivalent
omsomsättningsskatt, en föregångare till moms
o.m.s.och mera sådant
op.opus
ordf.ordförande
o.s.a., OSAOm svar anhålles
o.s.v.och så vidare
pers.person
pgpostgiro eller nyare plusgiro
p.gr.på grund (av)
p.g.a.på grund av
pol.politices
prel.preliminär
prof.professor
prov.provisorisk
puapå uppdrag av
RCradio controlled, radiostyrd (-bil, -modeller)
rc.I frakturstil användes rc. för &c. = etc. = et cetera
R:dr, RdrRiksdaler, äldre svensk myntenhet
ref.referens
resp.respektive
R:gsRiksgälds,
RIP , R.I.P.Vila I Frid , lat. Requiescat in pace
rst.runstycke, äldre svensk myntenhet
s.sida(n)
s:a, sasumma
s.a.s.så att säga
sek.sekund
SEKvalutakoden som betecknar Svenska kronor
sekr.sekreterare
sid.sida, vanligtvis i böcker; sidd. = sidor
sign.signatur; signum
sistl.sistlidne = förra (månaden, året)
s.k.så kallad
sk.skilling, äldre svensk myntenhet, även förkortat med ß
skepp., Sk:pund, Sk#skeppund, äldre svensk viktenhet
skålp.skålpund, äldre svensk viktenhet
s.m.silvermynt,
smssammansättning
s.m.s.som man säger
sp.spalt
spec.speciell
srsenior
sssåsom
ssksjuksköterska
s.st.samma ställe (i fotnoter; jämför: ibid., a.a.)
st.styck
StStora (ortnamn)
S:tSankt
S:taSankta
stud.studerande
särsk.särskilt
t.till
tab.tabell
tekn.teknologie
tel.telefon
temp.temperatur
teol.teologie
t.ex.till exempel
tf.tillförordnad
tfntelefon
tgmtelegram
t.h.till höger
tim.timme, timmar
tjftjänsteförrättare
tjltjänstledig
tjmtjänsteman
tkr, kkrtusen(tal) kronor, kilokronor
t.o.m.till och med
tr.trappa
t:rtunnor, volymmått för torra varor
trol.troligen; trolovad
trpt, trsptransport
TV, tv, tevetelevision
t.v.tills vidare; till vänster
ung.ungefär
u.a.utan anmärkning
u.p.a.utan personligt ansvar
urspr.ursprungligen
utg.utgiven, utgivare, utgåva
v.vice; vecka; von
w.vecka (week)
vdverkställande direktör
vplvärnpliktig
v.s.v.Vilket skulle visas
åk, å.k.årskurs
ä.k.s.även känd som
äv.även
ö.g.över gården
ö.h.över havet
ö.h.t.över huvud taget
ök.överenskommelse, ökning
övers.översättare, översättning

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.